Great Cadet Tutor

พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้

สมัครสอบเตรียมทหาร

ผลสอบ เตรียมทหาร 55 รอบแรก เหล่า ทบ.

เรียงตามหมายประจำตัวสอบ
/tr>
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
1 00004 สุรพงษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ 29
2 00022 วิทวัส พัฒน์จันทร์หอม 343
3 00037 ดลธรรม ศรีจันทร์ทอง 321
4 00047 ธนพร อินลี 633
5 00051 ทัยวัฒน์ วิวัฒน์เกียรติ 10
6 00089 ณัฐกานต์ ดาวฤกษ์ 208
7 00132 ศุภกิตติ์ ธรรมสุปรีดิ์ 564
8 00158 อชิระ คารวพงศ์ 733
9 00202 ณัฐพงศ์ เลิศประสิทธิ์ 15
10 00209 สัญญา สุขสวัสดิ์ 215
11 00218 สิรภพ เหลืองสุวรรณ 73
12 00234 นุกูล ใจอารี 342
13 00277 ชวดล ศุขเจริญ 436
14 00285 ก่อเกียรติ สิมลา 479
15 00312 บุญสมิทธ์ บุญตรา 699
16 00317 ชโรธร จงสุขะถาวร 261
17 00340 แสนยานุภาพ พูนประสิทธิ์ 635
18 00356 ธนวัฒน์ ทองเจริญ 595
19 00371 ศิรวิทย์ จารย์ลี 530
20 00382 ชัญานนท์ ชูสุวรรณ์ 652
21 00410 ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์ 179
22 00418 จิณณวัตร อยู่ชาวไร่ 700
23 00446 อิทธิยา นาคมอญ 217
24 00460 ณัฏฐชัย รวีโรจน์วิบูลย์ 710
25 00493 ธีรวัชร อาภรณ์รัตน์ 460
26 00513 กรกช พรมใจมั่น 619
27 00514 ธนภณ เกิดศิลป์ 759
28 00519 มนตรี ตรีสุวรรณ 668
29 00525 เดชาธร ชมศิริ 679
30 00532 ธนทัต ปานแสง 203
31 00551 ณัฐวุฒิ โสมาเกตุ 279
32 00552 เปี่ยมลาภ อุปรี 129
33 00554 พรรษวรรษ วงศ์วาสนา 521
34 00558 วโรรส เศษรักษา 71
35 00568 ฑีรายุ จรรย์โกมล 55
36 00569 จารุพัฒน์ สุนทรบุระ 578
37 00582 สิทธิพล แก้วเกียรติยศ 574
38 00595 กวิน กสานติกุล 149
39 00610 อัจฉริยะ ยศหนัก 495
40 00621 ชนกันต์ บุญวันท์ 28
41 00650 ณรงค์กร จินาภิรมย์ 729
42 00655 พันธุ์พิสิษฐ์ วีระศักดิ์ 421
43 00688 ธนโชติ สืบสุพรรณ 685
44 00748 บัญชา อรรคฮาต 243
45 00768 อภิชัย พิมพ์สุวรรณ 86
46 00781 เพิ่มพูน อมรโรจนกุล 222
47 00783 กานต์ เดชบุญ 119
48 00784 สุปรีม สโรบล 200
49 00793 สุรธัส เฟื่องฟูลอย 159
50 00817 ฉมา ทองอยู่ 285
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
51 00822 ธวัชพล แช่มช้อย 148
52 00828 เกษม วรวัฒนากุล 99
53 00846 ฉันทพัฒน์ กิตติรุจิรัตน์ 353
54 00862 กิตติ สงวนพฤกษ์ 36
55 00867 ดำรงฤทธิ์ ศิริวังไชย 254
56 00880 ธนกร เหมือนสุดใจ 199
57 00902 วีรพล ศรีจันทร์ 690
58 00909 ธิติพันธ์ วงศ์กังแห 583
59 00934 รวิภาส รพิพันธุ์ 694
60 00939 นันทพงศ์ ดวงแก้ว 392
61 00940 เมธาสิทธิ์ อาจองค์ 534
62 00996 ณภัทร ภาชนะทอง 742
63 01010 กษิดิศ เหมาะสม 296
64 01016 ศุภกฤต กิตติสิริวิบูลย์ 130
65 01050 นนท์ วงศ์โสภา 404
66 01070 ธนวัฒน์ เสนาวงษ์ 667
67 01085 สิรภพ ดิฐไชยทัศน์ 752
68 01086 ศักดิ์นรินทร์ อัครพงศ์ชัย 655
69 01087 ฐปพล ด่านตระกูล 219
70 01162 สรวิศ เอี่ยมสนธิ 382
71 01163 ภานุพงศ์ ผาวันดี 435
72 01177 กฤษณะ พิริยะวณิชชา 507
73 01218 อนุทัต สำเร็จกิจ 248
74 01228 อรรฆฤทธิ์ เย็นสวัสดิ์ 625
75 01239 ศรันย์ อกตัน 348
76 01246 ธนัท อนันตเสริม 299
77 01253 พิชญุตม์ คนใหญ่ 477
78 01272 วิบูลย์ แสงทวีชัย 411
79 01334 ทัศนพล พิชญพล 695
80 01340 กิตติพงษ์ ขวัญพราย 715
81 01353 รัฐพล หล่อเงิน 157
82 01363 พุฒิพงษ์ ปิ่นทอง 680
83 01390 ณภัทร พลวรรณ 320
84 01392 จักรพันธ์ ใบพิมาย 61
85 01406 เสฎฐวุฒิ สุทธิวัฒน์มงคล 112
86 01407 ธรรศธร นาคประนม 326
87 01418 อนุชิต บัวเลิศ 167
88 01436 ฎถพงศ์ สุบิน 557
89 01471 ปพนรัตน์ หิติ 440
90 01503 ธนาพงศ์ วีรยุทธกำจร 589
91 01530 จิรพงศ์ ทัพกุญชร 720
92 01553 กฤษฎา โชติสวัสดิ์ 79
93 01560 กิติพัฒน์ จันทวิโรจน์ 704
94 01565 ปริญญา ขัดเชื้อ 615
95 01605 เจตกฤต กิตติบุญญาทิวากร 575
96 01643 ปณิธิ ไกรสิงห์เดชา 107
97 01669 พีระพัฒน์ วัฒนศิลป์ 422
98 01689 ตติยะพจน์ ศรีกาญจนากาศ 19
99 01706 ปฏิภาณ ชัยภักดี 64
100 01709 ธีรพล แสงพยุง 304
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
101 01737 ศุภกร แก้วบัวดี 640
102 01760 จุฑาวัฒน์ คูกนก 340
103 01771 ยุทธบดินทร์ ชุมแสง 332
104 01784 ฉัตรพล รักษาสุวรรณ 691
105 01815 วัชรากร ธรรมบุญ 113
106 01830 จิรายุทธ โขขุณี 44
107 01857 ศุภณัฐ ปัญญาพ่อ 608
108 01881 ชภัช วัฒนานิกร 330
109 01892 วรัตถ์ ศิริสวัสดิ์ 288
110 01895 โชติสกุล จอมเกาะ 482
111 01896 นพชัย โคตรสาขา 311
112 01897 ศิวกร พยัตธรรม 96
113 01899 อุดมศักดิ์ สีบท 672
114 01910 ปวริศ ทองกลอย 395
115 01920 มณู บุญปลื้ม 423
116 01925 ชนกันต์ บุรผากา 501
117 01928 นนทพัทธ์ วังคะฮาต 53
118 01935 ภาณุพงศ์ สว่างแสง 174
119 01936 พีรณัฐ พรหมภินันท์ 93
120 01956 ศรชัย ลีฮวด 434
121 01979 ณบงกช วิลาศรี 399
122 01986 ภิญญู ภู่ปิติเลิศ 473
123 02015 สุพจน์ ตึกกระโทก 160
124 02045 คณิน สำลีขาว 735
125 02051 ชินทัตต์ ตะใบทอง 664
126 02058 ศุภฤกษ์ จุ้ยศุขะ 226
127 02059 ภุชพงศ์ หนูปลื้ม 587
128 02064 ธรรมบดี ธนศรีบดี 87
129 02093 วศิน สาลีผล 85
130 02094 ปวริศ เตชะชนะชัย 273
131 02096 อภินันท์ มีความดี 760
132 02121 เมธาสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์ 38
133 02122 กฤตภาส สมรรคนัฎ 617
134 02137 ไกรพล นุชิต 486
135 02151 วิศรุต แสงสว่าง 522
136 02158 เจตรินทร์ ชมกลิ่น 546
137 02167 ธนภูมิ ริมฝาย 2
138 02217 ธนายุทธ วงษ์ชมภู 646
139 02227 พีรวิศ ล้วนสละ 62
140 02230 ภูวิศ สิงหสุต 376
141 02234 เผ่า แสงกงพลี 716
142 02236 สุบัณฑิต ชาบุตรโคตร 749
143 02274 พงศ์เกษม สุวรรณนาบูรณ์ 689
144 02316 พิชาภพ ขุนณรงค์ 263
145 02341 ศุภวิชญ์ หิรัญเรือง 592
146 02347 วชิรวิทย์ หัสดีสวัสดิ์ 439
147 02360 เมธาวี ภูชนะศรี 366
148 02387 ตะวัน ศรีประดับ 559
149 02391 ตฤณ คำพาที 40
150 02413 ชีพสุวัฒน์ กล่อมสุวรรณ์ 405
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
151 02417 วัชรธนิน ศรีคนอง 266
152 02427 ชูพัฒน์ หาญหฤหรรษ์ 349
153 02436 กลวัชร บุญส่งแก้ว 408
154 02446 ศุภกร สืบสุทธา 503
155 02457 พุทธิพงศ์ รัตนนาคินทร์ 515
156 02518 มณฑล นิ่มมณีรัตน์ 118
157 02532 ปวริศร หฤรักษ์ 367
158 02537 คงเดช ศรีศิลป์ 637
159 02555 ศุภณัฐ อินวัตพันธ์ 687
160 02567 ธนวัฒน์ อาษาสร้อย 271
161 02573 โรจนัย ประแจนิ่ง 322
162 02602 พีรนันท์ วิชชุกุล 115
163 02648 ธีรภัทร สามัคคี 46
164 02655 กฤตนนทิ์ คานแก้ว 357
165 02697 กษิดิศ มณีพิมพ์ 506
166 02699 พิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม 721
167 02704 กิตติวินท์ อุ่นที 297
168 02720 ปูรณ์ ทองพ่วง 363
169 02756 ภูมิทัศน์ ตระกูลรุ่ง 170
170 02786 กันต์ จุลทะกาญจน์ 251
171 02787 ธนกร ธรรมนิรมล 236
172 02812 ณัฐพล ลำมะนา 618
173 02844 ปองภพ เจริญผล 437
174 02846 อลงกรณ์ กรุณา 673
175 02848 กิตติวัฒน์ แผ่นทอง 453
176 02860 พีรดนย์ โรจน์พานิช 505
177 02889 ธิติวุฒิ แสวงทอง 597
178 02899 พีรพงศ์ สถิตภัทรสมบัติ 317
179 02918 ณัฐภัทร ซิบเข 228
180 02924 กฤษณ์ ศรีมุงคุณ 206
181 02933 ภาคภูมิ กรอบเพ็ชร์ 272
182 02955 ธรรศ เพียรธรรม 393
183 02971 นพรัตน์ วงค์สุตา 310
184 02983 พงศกร นาคถาวร 650
185 03015 วรรณชิต ทรัพย์ขำ 734
186 03033 ชานน สุภาพจน์ 289
187 03055 วรทร กิจวารี 358
188 03061 ศุภณัฐ นุชอนงค์ 671
189 03072 วรพล ลิลา 78
190 03137 สาธิต ยมดิษฐ์ 102
191 03154 ชานน ศรีสุวรรณ 585
192 03166 สุวิจักขณ์ สุพรรณพงศ์ 360
193 03179 คณาวุฒิ ทองดี 696
194 03183 กฤษกร พรมเดเวช 37
195 03199 กรกฤษฎิ์ ปรึกษากร 188
196 03207 จิรพงษ์ ชัชริทร์กุล 156
197 03247 ชัยธัช เทียนเพิ่มพูล 103
198 03248 วรกันต์ หอมประเสริฐ 432
199 03284 ธนเดช บาริศรี 657
200 03298 พรหมธาดา ฮามคำไพ 51
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
201 03302 คเณศวร บุตรตาคำ 570
202 03335 มาณัฐชนน เมืองคำ 126
203 03351 ภูวเดช สาระบัญญัติ 535
204 03358 พีรณัฎฐ์ จันทรางกูร 213
205 03366 สยมภู จุ้ยโต 9
206 03402 เทพวินทร์ โรจนพิสิฐ 144
207 03416 เสฏฐวุฒิ อภิบาลปฐมรัฐ 533
208 03421 ปิยพัทธิ์ สวัสดิเทพ 173
209 03427 วันสกรานต์ เผ่าล้วนงาม 221
210 03431 กนกพล ตราชู 345
211 03456 ภูเบศ เมืองอินทร์ 242
212 03475 ณัฐพนธ์ เถื่อนวรรณา 110
213 03479 วิศรุต แดงไพบูลย์ 754
214 03485 นรินทร์ ปัญญาไว 622
215 03494 วณิชชา ทิพย์ภาลัย 355
216 03502 สัจจพล นาคดิลก 283
217 03504 พงศ์อธิป มารคคงค์แก้ว 400
218 03512 นนท์ฐิโชติ วัฒนศาสตร์ 739
219 03516 ชัชชาญ มีชัย 604
220 03524 นภสินธุ์ พึ่งพรหม 462
221 03533 ณัฐพล เทียนแก้ว 294
222 03567 วริศ บุตรวัน 109
223 03618 ธีรพงษ์ จามลิกุล 338
224 03630 วชิรวิทย์ กองนิล 406
225 03645 ฉัตรฑริก เทศวงค์ 164
226 03649 ภูรินันท์ จั่นบางม่วง 117
227 03665 อภิมุข แสงพราย 20
228 03680 ศุภชัย สุขศรีเพ็ง 138
229 03702 กษิตินาถ บุญพันธ์ 745
230 03705 อภิวัฒน์ จุมเกตุ 43
231 03759 พงศกร ฟองแก้ว 318
232 03769 ปุณมนัส ฉนานุกูล 60
233 03771 เศรษฐศักดิ์ จันทรา 644
234 03776 ปิยวัฒน์ ไตรรัตนากร 371
235 03780 เศรษฐณัฐ วิจิตรปฏิมา 651
236 03782 วิเชษฐ์ จันตรี 347
237 03810 กุนต์ติธัช ยอดเมือง 104
238 03835 ธรรมรัตน์ อินทร์ศิริ 425
239 03844 จิรายุ สายสุวรรณ 82
240 03865 เศกสรรค์ ศรีใส 116
241 03900 วีรภัทร แขกเมือง 708
242 03934 ธนวัฒน์ ชัยกิจรุ่งเรือง 438
243 03943 ชยานันท์ ชำนาญพานิช 596
244 03963 พรรษพล เกิดทรัพย์ 581
245 03976 อิทธิพัทธ์ นิติธรรมวุฒิ 471
246 03985 วงศ์วัชร์ วงศ์พินทุ 312
247 03998 ชัชพงศ์ หาญหฤหรรษ์ 163
248 04017 เมธา ช่วยบำรุง 607
249 04047 ธีภพ เกิดสมบูรณ์ 286
250 04055 เกียรติยศ สุวรรณขจร 108
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
251 04064 สุวิจักขณ์ เเพรทอง 124
252 04105 สิทธิพงษ์ เอกประดิษฐ์ 442
253 04111 ธนภัทร สาดเสาเงิน 649
254 04120 นพณัฐ หัวนา 756
255 04136 ธฤต สุทธิกุลสมบัติ 554
256 04169 ตรีชนน ปัญญชุณห์ 606
257 04183 เฉลิมชนม์ คงหอม 510
258 04195 ธนบดี จันทร์กระจ่าง 223
259 04214 นครินทร์ เนียมตะเคียน 545
260 04228 ธีรพันธ์ หอมจันทร์ 469
261 04229 ภานุรักษ์ ธนาเกียรติชวาล 372
262 04233 ธนวิชญ์ ผลไพบูลย์ 42
263 04261 พัฒนศักดิ์ ปัญญาหอม 562
264 04289 ภานุพงศ์ นุสติ 196
265 04303 ชวกร แย้มกลัด 605
266 04306 ธีรวัต บุญตนาชัย 211
267 04332 ภูชิชย์ ชูเชิด 698
268 04364 ยุกต์ ลือสกุลกิจไพศาล 702
269 04369 อินทนนท์ ลาภเกรียงไกร 153
270 04376 อดิเทพ โกฎิรักษ์ 750
271 04395 ตรีภพ วิศาลวณิชธัญ 91
272 04403 รัฐพล ธงรอด 252
273 04410 ชยธร สิงหจูฑะ 225
274 04431 เดชาพล เพ็งละแก้ว 30
275 04441 รัฐกานท์ หนูทอง 21
276 04478 พศวีร์ ไชยขาว 260
277 04479 วิษณุ จันตรี 139
278 04505 วสุพล บรรพต 492
279 04531 นิธิศ สมพงษ์อินทร์ 466
280 04545 สรยุทธิ์ บุตตะพิมพ์ 354
281 04559 ศรัณย์ อ่อนคำ 191
282 04561 ทักษ์ดนัย พลพันขาง 426
283 04564 ธีรวัจน์ โชคกิจ 712
284 04567 ธนาธิป รุ่งสว่าง 155
285 04568 นนทวรรต ผ่านไชย 386
286 04579 นลธวัฒน์ เกิดจันทร์ตรง 461
287 04596 ศุภณัฐ รักสวัสดิ์ 98
288 04600 ยศวีร์ จันทวาท 212
289 04618 ภาคภูมิ ชารีอัน 197
290 04653 ธนาธิป แพรสมบูรณ์ 751
291 04665 ปิยวัฒน์ ทิพย์มณฑา 76
292 04672 ภูนรินทร์ ศรีสมัย 381
293 04675 ณัชพล โนทะ 341
294 04684 กิตติธรา ธนศรีผล 516
295 04731 ธนวรรษ กันทเสน 319
296 04733 พีรยุทธ วัฒนสุนทร 407
297 04768 ศรุฒ สัตยสัณห์สกุล 480
298 04786 กิตติชัย กันทะสัก 653
299 04791 อภิสิทธิ์ เย็นใส 12
300 04798 นรภัทร ทิพย์ศรีราช 645
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
301 04811 ถกลเกียรติ์ ยาอินตา 658
302 04816 ปริญญา ชารีรักษ์ 293
303 04845 กฤติน นราพงษ์ 403
304 04864 วรายุทธ วรรณสืบเชื้อ 67
305 04865 ชัยชนะ สีทัด 378
306 04866 ติณณภพ แหลมหลวง 84
307 04888 รัฐเศรษฐ์ วงษ์ขันธ์ 262
308 04913 วิโรจน์ พรประพฤติ 25
309 04922 อานันฐวุฒิ สนยุศิล 121
310 04931 ณัฐฉัตร เปรมบัญญัติ 629
311 04937 พศภณ ชวนงูเหลือม 627
312 04942 ภานุวัฒน์ ปักการะนัง 532
313 04949 ภูเพชร บุญยะพาส 295
314 04966 ธนพัฒน์ เวนานนท์ 518
315 04974 ปริญญา นามอาษา 270
316 04993 ธนาคาร โสภา 216
317 04996 ธีระพงษ์ อ่ำศรี 305
318 05022 สาธิต จันทรา 452
319 05055 อนุพงศ์ ป้อมสกุล 539
320 05063 สิรวิชญ์ ถิระสิทธิวัฒน์ 23
321 05064 พิชญะ ส้มเขียวหวาน 485
322 05096 พรสรวง พุ่มซ้อน 560
323 05102 อชิรวุธ ประทุมพิมพ์ 232
324 05115 ปรเมษฐ์ พรหมมินทร์ 165
325 05121 ธิติวุฒิ ขำดี 487
326 05192 สร่างศัลย์ ยตะโคตร 22
327 05212 ชยังกูร ธรรมเจริญ 593
328 05218 ภาณุพงศ์ สีขาว 335
329 05239 ยุทธกิจ คงดี 648
330 05251 ธีรวีร์ อนามัย 391
331 05252 ปาณัท ธำรงวิศว 610
332 05289 ภาคภูมิ กลุ่มในเมือง 414
333 05295 ดิศภรณ์ อากาศเหลือง 441
334 05299 นราธิป เทพอาจ 284
335 05314 ธนวัฒน์ ถนอมวงศ์ 7
336 05332 ภาณุพันธุ์ แสงงาม 169
337 05338 ภูธนกิจ จิมจวน 683
338 05342 วศิน ช่วยผดุง 136
339 05346 ศิวกร ศรีงาม 397
340 05370 ชวิน เชาวน์ศิริ 600
341 05417 ยศวริศ แกล้วกล้า 57
342 05440 กันตภณ หลวงคง 623
343 05445 สิรวิชญ์ อัตตนาถ 433
344 05499 พัชรพล ขำชื่น 255
345 05517 ชญานิน ธาคง 114
346 05533 ณัฐดนัย บุญเจริญ 190
347 05551 ตุลย์ มณีเมือง 725
348 05555 สรายุ เสาวโรนุพันธุ์ 309
349 05578 พันธกานต์ ปิยโชติ 718
350 05616 รัชชานนท์ บุญหล่ำ 586
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
351 05627 เอกวัฒน์ พฤกษะวัน 65
352 05657 พงศ์จุมพล จูมแพง 753
353 05659 พงศธร โพธิ์ทอง 361
354 05727 ไกรสรา ก๋าคำ 24
355 05730 อานนท์ ศรีประเสริฐ 732
356 05736 ณัฐธพงษ์ กำพลพัฒน์เดชาธร 544
357 05738 ขัตติยะ เพียรดี 709
358 05823 กษิติพัฒน์ รายะ 731
359 05833 พสุการณ์ สังข์กระแสร์ 88
360 05877 กันตวิชญ์ อารมณ์ 66
361 05886 เจตธวัช ลือสายวงศ์ 31
362 05928 จักรภัทร เอกวัลลภ 701
363 05955 สรนาถ ทาเกตุ 316
364 05958 ฉัตรมงคล อยู่เป็นสุข 177
365 05963 กุนทร ดวงดี 375
366 05969 ชยรัตน์ เดชภูมี 449
367 05971 ไชยวัฒน์ ชอบสันติสุข 259
368 05972 ชาญวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์ 176
369 05982 ทศพร ศรีบริสุทธิ์ 278
370 05983 อัครเดช บุญส่ง 92
371 06018 สรรเพชญ เพชรอุดมสมบูรณ์ 150
372 06031 พิทักษ์พงษ์ สิงคนิภา 424
373 06040 อภิวัฒน์ วุฒิชมภู 519
374 06045 ภัทรพล ทองบัวศิริไล 344
375 06072 สรรเพชร อ่วมทับ 705
376 06093 อภิเดช โฉมทอง 566
377 06168 ณพล โกศลสุรเสนีย์ 195
378 06185 ภูรินท์ จันทร์พัฒน์ 72
379 06214 ศิวัช สวยล้ำ 669
380 06218 ศิวะ ทรงสบาย 75
381 06241 ศราวุธ แม้นพรม 137
382 06243 กฤตนัย ขายของ 220
383 06246 จรรยวรรธน์ ดลประสิทธิ์ 552
384 06269 พงศ์พล เจริญพงศ์ 609
385 06284 รัชพล รัชวการ 527
386 06292 มนตรี ทรัพย์อดิเรก 314
387 06294 กฤตวัฒน์ ปิยะวรรณ์โณ 584
388 06318 อริญชัย บุญมี 123
389 06331 ณพวัฒน์ เอ้งเถี้ยว 599
390 06350 วุฒิชัย ขันถม 674
391 06356 อินทัช อินทร์ทองน้อย 162
392 06360 กันต์ธีร์ ลีสง่า 145
393 06369 จักรภัสสร์ รุ่งเรือง 665
394 06384 อภิชัย ยิ้มเจริญ 626
395 06387 อานันท์ มหากิจอัศวกุล 741
396 06388 จักราวุธ สำราญสม 602
397 06427 พงศกร บุญส่ง 334
398 06430 ทศพร บุญเมืองมี 537
399 06432 ทักษิณ รักบำรุงพงศ์ 730
400 06455 โทรสาร ทำเนาว์ 100
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
401 06458 นิติธร กล้ารบ 631
402 06502 ณัชพล ธรรมสุวรรณ์ 70
403 06503 จิรายุ วงศ์วิวัฒน์ 14
404 06513 พลวัฒน์ ช่างสลัก 758
405 06556 พัสกร เมธาเกียรติ 175
406 06581 เดชกำธร สังข์ด้วง 502
407 06609 ปาณัสม์ วรสานนท์ 193
408 06614 บุญลัพธ์ สุกใส 755
409 06631 วัชรจิต สุมะโน 598
410 06657 ณภัทร อุ่นแก้ว 488
411 06674 ธีระติพงษ์ พันนิล 365
412 06691 นราวิชญ์ ทายะนา 134
413 06706 กฤติน อินต๊ะซาว 526
414 06723 สันติ เจริญสมบัติอมร 567
415 06738 วรเมธ ทองตัน 656
416 06752 ปณิธาน หันจางสิทธิ์ 523
417 06782 ปณิธาน บุพศิริ 621
418 06785 นคริน อินทร์เรืองศรี 258
419 06796 ธนศักดิ์ พงศ์ชิณสีห์ 579
420 06811 ภิษัช อุตรศาสตร์ 125
421 06820 ภัทรภณ สารภี 90
422 06825 ชยันธร ชูกลิ่น 641
423 06826 อัครเมศ เกล็ดกฤช 472
424 06835 ปรมัตถ์ ด่านสว่าง 5
425 06838 ธนวรรธน์ วะน้ำค้าง 83
426 06867 วิจิตร ศิริชัยสุทธิกร 568
427 06893 บัณฑิต ทองเหมาะ 661
428 06897 ชัยณรงค์ รักนาวี 301
429 06901 ธนาธิป เกตุย้อย 324
430 06909 วีรยุทธ สุขชัย 647
431 06953 สถาปัตย์ ศรีเทพ 402
432 06984 พิพัฒน์ สุดเส้นผม 250
433 06988 ธนภัทร สุวรรณโชติ 356
434 07032 ชุติพงษ์ เกตุแก้ว 582
435 07039 มรกต เติมแก้ว 172
436 07044 พัฒน์ ชัยสมตระกูล 81
437 07051 ปุณยกร พันธุ์แก้ว 638
438 07055 อมลณัฐ เหมรักษ์ 714
439 07080 กิตติคุณ ธารางกูร 315
440 07092 จิรัฏฐ์ ธรรมคุณานนต์ 686
441 07117 ธนาคาร เที่ยงธรรม 448
442 07121 ธัชพล สามเพชรเจริญ 561
443 07164 ธนพัฒน์ แก่นดีลัง 722
444 07165 ชนาธิป แดงมาลี 308
445 07175 ธิติวุฒิ วิทิตสุนทร 528
446 07206 กรกนก อุตมะ 306
447 07219 นิธิกร เอกฉาย 313
448 07248 ภัทรพล พิริยะพงษ์พันธ์ 16
449 07266 ปวีณ ศรทอง 166
450 07274 กฤษณะ ตู้พันทวี 688
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
451 07293 อธิการ รัชพรมงคล 558
452 07300 สมัชญ์ ภานุเวศ 142
453 07321 ณัฐภัทร เลิศวิไล 642
454 07348 วรากร จิรกาวสาน 416
455 07360 ภัทรกร กลั่นการดี 724
456 07362 รพีพงศ์ ฉัตรกิตติโรจน์ 531
457 07369 พงษ์ศิริ พงษ์ไพร 291
458 07402 พีรวัส หม้อใจวงศ์ 333
459 07412 พงศ์พิพัฒน์ คำชุมภู 614
460 07419 ภูวกร อมาตยกุล 240
461 07437 สตภัทร ทองพระศรี 744
462 07447 รัชพงษ์ ลิ้มสกุล 368
463 07466 ณัฐชานนท์ รอดผล 209
464 07474 สุกฤษฎิ์ สุวรรณรัตน์ 267
465 07499 กาญจนะ ลิ้มอารีธรรม 548
466 07514 ชวลิต สุทธวัจน์ 171
467 07553 ศุภณัฐ นันตะกูล 494
468 07556 ชยากรณ์ เหรียญทองชัย 723
469 07557 ธนิสร แย้มบางยาง 120
470 07580 อัครวิทย์ มั่งสุข 410
471 07624 กิตติพันธ์ โชคชัยทัศน์ 327
472 07652 ธนพล ศรีเปารยะ 512
473 07672 ชาญวิทย์ ทองด้วง 95
474 07697 ภรัณยู สนบ้านเกาะ 500
475 07701 นพรุจ เจริญวงค์ 328
476 07714 วัชรากร ศรีสว่าง 168
477 07717 สันติ อนันต์สลุง 612
478 07723 ภัทร ดิษบรรจง 47
479 07740 ดลชัย อุทยารัตน์ 253
480 07750 เตชสิทธิ์ ฤทธิ์จรูญ 413
481 07751 คณุตม์ ไพบูลย์ 659
482 07768 โกญจนาท จันทนะชาติ 235
483 07780 นราพัทธ์ มีคำ 202
484 07803 นิรชา หนูผาสุข 525
485 07832 สุประชา อบอุ่น 470
486 07834 ชัยพัฒน์ สมบูรณ์ดี 198
487 07864 พศิน ชีใหม่ 264
488 07902 กวีวัฒน์ พูลศรี 307
489 07912 ทัศภูมิ หอทิวากุล 542
490 07930 ศุภนาจ ศุกระศร 613
491 07938 ปวรุตม์ เมฆกระจ่าง 456
492 07949 สุวพิชย จารุประกร 287
493 07967 นัฐกานต์ เย็นกาย 738
494 07983 อนุกร ฉิมพาลี 233
495 07984 ชนวีร์ พันแสน 11
496 07995 ธีรภัทร์ รัตนถิตะกุล 224
497 07998 จักรกฤษณ์ อรยพรสวัสด์ 269
498 07999 ศรัณย์ เบญจศรี 63
499 08003 กิตติมศักดิ์ เอนกแสน 682
500 08006 พิชญ์พงษ์ พันธุคุปต์ 684
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
501 08045 ธนกร ลิ้มประสาท 380
502 08046 นิรัติศัย ไชยมงคล 281
503 08049 วิศรุต จันทร์หนองแวง 445
504 08053 ณัฐธัญ พูลศรีสังข์ 458
505 08084 จิตตวุธ ประเสริฐชีวะ 48
506 08091 ฉัตรแก้ว ทองนิล 80
507 08121 จิตรทิวัส เสริมศรีพงษ์ 591
508 08150 เกรียงไกร เกษรปัญโญ 300
509 08171 ณัฐพล แซ่ลิ้ม 468
510 08182 มารวย เชาวนรัตน์ 364
511 08197 อภิชาติ คล่องแคล่ว 431
512 08211 สุชาญ นิ่มประสารทรัพย์ 39
513 08229 อภินันท์ พจน์มนต์ปิติ 182
514 08245 ธนฉัตร พวงแก้ว 373
515 08296 รวิศ สุวรรณกิจ 32
516 08297 ธนกฤต จันทลีลา 467
517 08340 กฤษฏิ์ อยู่ดี 547
518 08359 สกลฤทธ์ ชุติมาปัญญา 624
519 08365 เมธพนธ์ โพธิกุล 298
520 08433 วชิราวุธ วงศ์อภัย 146
521 08457 ณัชพล แสงสี 383
522 08459 พนมเทพ เนตรพระ 543
523 08460 ณัฐพล ธิถา 122
524 08464 ชยพล หน่อแก้วมูล 275
525 08465 ธนากร ทองสอง 643
526 08512 ณัฐวัตร คัมภีระพันธุ์ 540
527 08533 กิตติธัช สุขเหมือน 234
528 08546 ณัฐภัทร แก้ววิเชียร 183
529 08548 ปิยบุตร สิงหน 303
530 08554 กลยุทธ ใจรักษ์ 666
531 08555 ธนวรรธน์ สนธิ 276
532 08560 เพชรมณี ศรีอ่อน 727
533 08585 จงสถิต เย็นใจ 481
534 08594 ปารเมศ สีตาล 565
535 08601 สรวิศ จิตรอารี 50
536 08614 ปองวิชญ์ เพ็ญเขตกรณ์ 677
537 08640 ชัยวัฒน์ จินดารัตน์ 280
538 08676 ธนวัฒน์ ปรินแคน 717
539 08685 รัญชน์กนิษฐ์ มาลัย 106
540 08686 ณัฐวุฒิ สาหร่ายทอง 45
541 08699 กรีฑา สินทวี 111
542 08751 นิตินัย ทองนุช 678
543 08782 คชินทร์ บุญทรัพย์ 77
544 08809 พิพัฒน์ ธรรมเนียม 726
545 08817 วริทธิ์ วิชาธร 282
546 08854 ศิวะ แซ่โค้ว 475
547 08868 ทยากร จันทร์งาม 417
548 08885 กุนกนก สินประกอบ 529
549 08903 วงศธร มรรคนันท์ 268
550 08905 พิเชษฐ์ คำสวาสดิ์ 728
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
551 08921 ณัฐวริสร์ นิตยสุภาภรณ์ 509
552 09022 อิษฎา นามมณฑา 140
553 09092 ณัฐกิตต์ เพชรอาวุธ 369
554 09095 ปัญจพล ทองบ่อ 536
555 09153 พีรณัฐ วรศาสตร์ 133
556 09178 บุรพล ใหม่ชู 201
557 09183 ชานนท์ โพธิ์สิทธิสีดา 210
558 09206 ธนกฤต ภัทรเมธาชัย 571
559 09215 ธนวัฒน์ มั่นใจ 257
560 09217 ปรัชญา นุรารักษ์ 556
561 09222 วรเทพ ใจรื่น 616
562 09237 ดิศพงศ์ อากาศเหลือง 390
563 09241 กุลธร สินธิ์ภมร 245
564 09258 ณัฐพนธ์ สืบพงศกร 478
565 09272 ปณิธ ปวรางกูร 450
566 09276 ภัทรศักดิ์ นาคเมือง 35
567 09290 รัฐนันท์ ดารายิ่ง 632
568 09299 กิติพงษ์ ชาวส้าน 256
569 09318 พสิษฐ์ เงินยวง 541
570 09342 ธวัชชัย นันทพันธ์ 576
571 09350 สิรวิชญ์ วรสาร 34
572 09439 ธัญพิสิษฐ์ เชยชื่นจิตร 620
573 09455 พงศธร กันณะ 387
574 09468 กิตติพัฒน์ เธียรธัญกุล 325
575 09477 ณัฐวัชร รุ่งเรือง 74
576 09491 ณัฐพงศ์ ศรีตะชัย 274
577 09513 ภคภพ ปัญญาสิริมงคล 89
578 09540 ปัญญ์ รัตนคช 628
579 09599 สิริพงศ์ กงเซ่ง 377
580 09611 ธนกร ด้วงตุด 388
581 09617 ปฏิญญา สงวนศักดิ์เกษร 511
582 09635 พันธวัช ไชยวงค์ 189
583 09639 ณัฐภพ หงษ์สิทธิชัยกุล 352
584 09645 นำโชค ดวงสุวรรณ์ 747
585 09654 สภารัฐ จันทร์โหนง 331
586 09682 ศิริพงษ์ ศิริเวช 244
587 09691 ณัฐนนท์ เจียรวนานนท์ 350
588 09718 ธนภัทร วังศิริไพศาล 185
589 09796 อิฏฐา บัวแก้ว 675
590 09835 กฤติพงศ์ แสงโชติ 707
591 09837 ธัชพล ศรีสุพรรณบุตร 187
592 09853 กมลชาติ เลิศชาญวิวัฒน์ 128
593 09859 บดีพล มั่นคง 654
594 09870 ปรมัตถ์ กลยณีย์ 231
595 09873 สาคเรศ เอียงผาสุข 454
596 09908 ณรงค์รัตน์ ขำสุวรรณ 740
597 09909 พีรวิชญ์ ศรีโคตร 553
598 09913 พิสุทธิ์ พุทธิสารชัย 186
599 09917 รักษิต บำรุงศรี 351
600 09934 ปฏิภาณ แก้วสนิท 33
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
601 09957 กิตติกูล กองโคกกรวด 18
602 09981 รัชชานนท์ สามทอง 237
603 09985 ชิติพัทธ์ ทองงามตระกูล 490
604 09998 ธิติธวัฒน์ พรวรชิตพงษ์ 743
605 10029 ปพนพัชร์ จารุฐิติพันธุ์ 249
606 10032 ศุภวุฐิ ฐิตสมานนท์ 26
607 10101 พลพิทวัส โอพิพัฒน์ 569
608 10108 วัชรินทร์ วิริยะพัฒนพันธ์ 336
609 10109 ชานนท์ สมฤทธิ์ 69
610 10115 ภาณุวิชญ์ มหาวรรณ์ 181
611 10175 สาริศ วงษ์ทิม 323
612 10177 ธนรัตน์ ไพจิตร 384
613 10200 เจตนิพัทธ์ ทุนกาศ 302
614 10212 วาทิน มานารัตน์ 474
615 10250 กิตติธัช แย้มพลอย 127
616 10330 ธีรบุตร ทรัพย์เชี่ยวชาญ 359
617 10394 ปิยังกูร สะหลี 339
618 10405 ฐาปนัท เจรณาเทพ 580
619 10465 ชวิศศา บุญมี 630
620 10482 ณัฐวุฒิ คุณพรม 555
621 10522 สิรวิชญ์ เพียงใจวงค์ 504
622 10527 อัษฎาวุธ วินทะไชย 97
623 10587 จิตรกร แก้วมงคล 634
624 10684 ภัทรพงษ์ วงษ์น้อย 590
625 10697 ภูมิภัทร กลิ่นหอม 329
626 10744 อนันตพล สว่างเมฆ 420
627 10763 สุทธิพงษ์ สุขสิงห์ 496
628 10891 สุพศิน ปังประเสริฐกุล 147
629 10946 ไตรภพ นามวงศา 4
630 10955 ฐานวุฒิ ชั้นตรา 662
631 10958 ภูมัย รักษ์สุวรรณ 290
632 10997 สุทธิกานต์ วันที 265
633 11030 วรพัล ย่างไพบูลย์ 697
634 11034 พิชญุตม์ กวยะปาณิก 719
635 11062 สุทธิภัทร พรหมเสนา 484
636 11081 ดุลยวัต เครียดธฤมาล 444
637 11137 ปวริศ ทรัพยสาร 430
638 11142 พงศกร โภชนิกร 398
639 11180 พงศกร นิ่มปุญญกกำพงษ์ 703
640 11195 ฤชา อินต๊ะทา 550
641 11219 พิทยะ ต๊ะวงค์รัตน์ 465
642 11233 ชัยภักดิ์ บุญขำ 247
643 11248 เก้ากาญจน์ จินดาวงศ์ 346
644 11278 ธนสินธุ์ ปละอุด 737
645 11356 พัชรวัฒน์ กิจธนิตอนันต์ 239
646 11362 ภานุรุจ ถาเพาะ 389
647 11373 พงศ์สกนธ์ สหุนิล 636
648 11383 ธิติพล สุขสนอง 141
649 11389 ปรัตถกร จีนประชา 94
650 11420 กฤษฎา ชัยอนันต์ 459
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
651 11432 วัชรินทร์ ศิริคุณ 68
652 11484 ธัญชนิต รักษาแสง 514
653 11570 บุริศร์ ทองน้อย 711
654 11631 สันติภพ ก้อนแก้ว 379
655 11673 ปองพล จุ่นหัวโทน 41
656 11677 นัทธพงศ์ สว่างวงค์ 412
657 11716 โรจนวัชร์ พิละกันทา 409
658 11899 อภินัทธ์ ศิริคง 374
659 11905 ภควัต พลมณี 419
660 11929 กอร์ปกิจ เกนอก 463
661 11947 กิตติพัฒน์ ชมสินทรัพย์ 131
662 11992 ธนกร ยอดแก้ว 639
663 12008 เนติศาสตร์ สาทรพันธ์ 207
664 12068 พิบูลสิทธิ์ ประกิจ 443
665 12160 ภูริวัฒน์ ศรีจำรัส 489
666 12176 วรันธร สนธิศิริ 415
667 12278 วสินฐ์ กัณหาต้อ 337
668 12291 ฐิติกานต์ ประทุมสุวรรณ 154
669 12349 อภิวัฒน์ กุลดี 670
670 12380 ธนรรชล อู่ทอง 17
671 12402 ไพรุธ ทัพสังข์ 180
672 12531 ศิณัฐ พัวบัณฑิตกุล 517
673 12688 ฉัตรรวี สมีเพ็ชร์ 229
674 12698 วันชนะ สุขแก้ว 451
675 12825 ธนชัย อุ่นเรือน 428
676 12834 วัธน สุขแก้ว 56
677 12875 ธนรุจ เปี่ยมเมตตา 746
678 12938 จุลจิตต์ สุวานิชกุล 362
679 12974 วัชรพล คงเทพ 205
680 13053 ธนพร แจ่มศรี 101
681 13073 ณัฐชนน สงกอก 476
682 13117 ณัฐธีร์ ปัญจสิริวิทย์ 194
683 13144 จุฑา ตระกูลมณี 493
684 13164 คำรณ จีนอ่ำ 58
685 13186 สหรัฐ วิชัยดิษฐ 214
686 13200 อรรถวุฒิ โพธิ์ทอง 241
687 13235 เตชภณ ชุมวรฐายี 551
688 13266 นิติพงษ์ โชติโรจนอนันต์ 49
689 13296 คุณานนต์ อ่ำทอง 161
690 13299 ภูบดี กันหาสินธุ์ 54
691 13315 หฤทธิ์ กีรติขจร 549
692 13331 วชิรวิชญ์ ภูมิสิทธิ์ 192
693 13384 พอช นกพลับ 513
694 13401 ฐานรัฐ ปานุทัย 538
695 13420 สิรภพ โกมลธง 681
696 13533 สิรวิชย์ ฉ่ำศิริ 508
697 13621 วัชรกร ศรีพลลา 572
698 13647 เติมพงศ์ นนท์นาภา 401
699 13666 กัญจน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 204
700 13696 สุรวุฒิ บัวพรม 563
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
701 13762 ฐาณุ พบที่พึ่ง 184
702 13819 กานต์ รอดระหงษ์ 135
703 13866 ปิติพงษ์ เกิดเอี่ยม 1
704 13867 ณัฐติภัทร เลิศไกร 524
705 13870 ปภพ ทองประกาศิต 676
706 13987 ธเนศ เที้ยวพันธ์ 394
707 14049 กิตติ มหิทธิกร 594
708 14097 สุทธิเกียรติ สุทธิพิทยศักดิ์ 660
709 14313 ธชาชนก เมนะสูต 13
710 14449 ปวุฒิ มักการุณ 230
711 14800 เจษฎา วลีธรชีพสวัสดิ์ 491
712 14827 ณภัทร ตะวันแจ้ง 588
713 15047 ชินภัทร ศรีบุญญเกษ 52
714 15071 ณัฐพล ศรีกิจรุ่งเรือง 152
715 15085 ณนน บัวงาม 427
716 15217 วัศพล สาระคำ 736
717 15307 เอกราช ชินภูมิวสนะ 748
718 15336 อานุภาพ ลาเกลี้ยง 713
719 15511 ชาติณรงค์ เศวตวงษ์ 483
720 15529 ธัชธรรม นารินทร์ 577
721 15635 ศิรินทร์ อิสริยวงศ์ปรีดี 292
722 15706 วีร์ ส่งเจริญ 520
723 15748 พรหมณชนก เกตุพันธุ์ 3
724 15852 ชาติชาย ชาติเผือก 446
725 16075 สิรตรี อุดมศรี 447
726 16139 ณัฐ แก้วนาค 757
727 16209 ปกป้อง รักษาสุข 143
728 16336 อรรถสิณ คงทอง 601
729 16518 สารัมภ์ ศรีสุวรรณ 151
730 16713 ณัฏชภัทร โพธิ์ดี 8
731 16747 ธนาวิชญ์ บุญกว้าง 573
732 17256 พงศ์พล โพธิ์หล้า 464
733 17267 ปิยพัชร เหล่าสมบัติ 27
734 17377 อดิศร อ่อนหวาน 693
735 17663 เตชิต ฤทธิสิงห์ 105
736 17800 ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล 178
737 17835 กิตติพณ ธนะเดช 277
738 17845 นันทวัตร บุดดี 227
739 17884 วรวรรณ ตู้บุดดา 663
740 17904 กิตติธัช เพชรคง 238
741 17935 นนทรัตน์ สท้านไผท 499
742 17981 ภวินท์ ค้าเจริญ 218
743 18081 ศุภณัฏฐ์ ศรีสวัสดิ์ 497
744 18169 พัฒนโชค อินทะโส 370
745 18330 รชฤทธิ์ จำปาหวาย 6
746 18442 กลิน นุชนาคา 455
747 18737 ปริญญ์ สุขเกษม 692
748 18757 เมธาสิทธิ์ ทองทวีสิริกุล 132
749 18805 สรวิศ คำตุ่น 457
750 18848 ปิยณัฐ พูลพลบ 706
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ลำดับที่สอบได้
751 18896 ศุภโชค ดวงแก้ว 59
752 19034 ปรเมษฐ์ ปานบำรุง 246
753 19100 ศิริชัย ศิริเจริญศรี 418
754 19157 ตปธน อ่อนนิ่ม 611
755 19234 บุณยสิทธิ์ นิมชวรีย์ 158
756 19288 ศันสนะ จารยะพันธุ์ 385
757 19706 อธิป จันภิรมย์ 603
758 19776 พีรดนย์ ชัยนิมิตวัฒนา 396
759 20164 คุณัชญ์ ศิลาทอง 429
760 20201 ชัยวัฒน์ สนิมทอง 498


ที่มา http://macs.crma.ac.th/precadet/pcadet55-1/